II Sesja Rady Miejskiej – uchwały

W celu szerszego zapoznania się z treścią uchwały zachęcam do kliknięcia w poniższe linki.

Uchwała w sprawie odwołania przedstawiciela gminy Węgorzewo w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. 

 • Odwołanie Pana Andrzeja Lachowicza.

Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Węgorzewo w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

 • Wybór Pani Lidii Czerniewicz.

Uchwała w sprawie odwołania przedstawiciela gminy Węgorzewo w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk.

 • Odwołanie Pana Andrzeja Lachowicza.

Uchwała w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy w Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9).

 • Odwołanie Pana Andrzeja Lachowicza.

Uchwała w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

 • Odwołanie Pana Andrzeja Lachowicza.

Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Węgorzewo w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami.

 • Wybór Pani Ewy Wojnowskiej.

Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Węgorzewo do Rady Społecznej Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie.

 • Wybór Pana Zbigniewa Kozłowskiego,

Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Węgorzewo na 2019 rok.

Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Węgorzewo zadania utrzymania zimowego części dróg powiatowych.

 • Gmina Węgorzewo przejmuje drogi Powiatu Węgorzewskiego w celu efektywniejszego utrzymania dróg zimą.

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.

 • W związku z tym, że wykonawca nie zdążył wykonać inwestycji „budowa infrastruktury rekreacyjnej dla wędkarzy i ich rodzin na terenie Gminy Węgorzewo” w 2018 roku z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych termin realizacji inwestycji został przedłużony do kwietnia 2019 roku.

Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Uchwała w sprawie ustalenia dopłat dla wszystkich taryfowych grup odbiorców wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągów wiejskich Gminy Węgorzewo w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

 • W związku z różnicami cen „produkcji” wody w Gminie Węgorzewo Rada Miejska corocznie ustala dopłaty dla odbiorców, ich celem jest wyrównanie cen dla mieszkańców na terenie całej gminy.

Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Węgorzewo w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

 • W związku z różnicami cen odprowadzania ścieków w Gminie Węgorzewo Rada Miejska corocznie ustala dopłaty dla odbiorców, ich celem jest wyrównanie cen dla mieszkańców na terenie całej gminy.

Uchwała w sprawie skargi Pana J.S. zn. Or.1510.5.2018.

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Węgorzewa.

 • Ustalenie pensji brutto: 4,8 tys. zł pensji zasadniczej plus 2,1 tys. zł dodatku funkcyjnego plus 1,7 tys. zł dodatku specjalnego plus dodatek za wysługę lat (obliczony na podstawie świadectw pracy).   

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2018– 2021.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2018.

 • Dołożenie 265 tys. zł (różnica między najniższą ofertą w przetargu a planowanym wydatkiem w budżecie) na remont ul. Krzywej;
 • Dołożenie około 36 tys zł  (różnica między najniższą ofertą w przetargu a planowanym wydatkiem w budżecie) na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Węgorzewie (jedna z nich stanie na ul. Kopernika)
 • Wstrzymanie  remontu ul. Chrobrego w celu przeprojektowania inwestycji co spowoduje obniżenie kosztów i umożliwi remont w/w ulicy w całości (od ul. Jana Pawła II do ul. Jasnej).

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie składu liczbowego i osobowego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzewie.

 • Zmiana składu liczbowego i osobowego Komisji Gospodarczej z powodu nieobecności Pana Andrzeja Żebrowskiego na I Sesji Rady Miejskiej.


Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *