VI Sesja Rady Miejskiej – uchwały

Uchwały powzięte na VI Sesji Rady Miejskiej w dniu 27.03.2019 roku.

W celu szerszego zapoznania się z treścią uchwały zachęcam do kliknięcia w poniższe linki.

Uchwała w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych: na działce nr ewid. 284/5 i części działki o nr ewid. 285/6 w obrębie 01 Węgorzewo, na działce nr ewid. 1197 w obrębie 02 Węgorzewo i na działkach nr ewid. 79/11, 80/9, 81/24, 105 i 106 w obrębie 08 Kal, do kategorii dróg gminnych

  • Powiat pozytywnie zaopiniował pierwszą uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia w/w dróg do kategorii gminnych. W związku z tym Rada musiała jeszcze raz przyjąć uchwałę aby dopełnić procedury.

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Zachód” dla terenu położonego w obrębie 01 Węgorzewo, gmina Węgorzewo

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ogonki – Południe” dla terenu o powierzchni około 1,27 ha, obręb Ogonki, gmina Węgorzewo

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Zachód” dla terenu o powierzchni około 1,7 ha, obręb 01 Węgorzewo, gmina Węgorzewo

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stawiska” dla terenu o powierzchni około 1,5 ha, obręb Łabapa, gmina Węgorzewo

Uchwała w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Węgorzewo

  • Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych zwłoki niepochowane przez najbliższą rodzinę są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgorzewo

  • Prawo oświatowe zobowiązuje organ prowadzący publiczne formy wychowania przedszkolnego do określenia kryteriów branych pod uwagę w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym.

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2019-2025

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2019

Przeznaczenie funduszy na:

  • Budowę oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Perły i Klimki – 56 000 zł
  • Przebudowa pomostu w Kalu – 50 000 zł
  • „Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictwa w tych zawodach” – 50 000 zł
  • Zwiększenie planu wydatków na finansowanie „Wymiana nawierzchni ul. Chrobrego” – 230 988,36 zł

Wykreślono zadanie inwestycyjne ” Modernizacja budynku przy ul. Zamkowej na potrzeby Klubu Integracji Społecznej”

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *