X Sesja Rady Miejskiej – uchwały

W celu szerszego zapoznania się z treścią uchwały zachęcam do kliknięcia w poniższe linki.

Uchwały powzięte na X Sesji Rady Miejskiej w dniu 26.06.2019 roku.

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Węgorzewa wotum zaufania.

 • Rada Miejska w Węgorzewie po wysłuchaniu Raportu o stanie gminy jednogłośnie (14 głosów za) udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi Węgorzewa za 2018 rok.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2018 rok.

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Węgorzewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2018 rok.

 • Rada Miejska w Węgorzewie po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu, opinii RIO oraz komisji rewizyjnej jednogłośnie (14 głosów za) udzieliła absolutorium Burmistrzowi Węgorzewa za 2018 rok.

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgorzewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

 • W związku z likwidacją gimnazjów traci moc uchwała z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalania planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Dlatego Rada Miejska musiała podjąć kolejną uchwałę, która określa sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Węgorzewo wraz z ich obwodami od dnia 1 września 2019 roku.
 • W praktyce nic nie uległo zmianie w porównaniu do uchwały z dnia 29 marca 2017 roku.

Uchwała w sprawie przekazania propozycji zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu
w Węgorzewie

Uchwała w sprawie współpracy w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2019 roku

 • Gmina Węgorzewo i Sołectwo Trygort zgłasza się do współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wykorzystaniem metod odnowy wsi.
 • Żadne inne sołectwo nie było zainteresowane aby zgłosić się do w/w projektu.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie podziału sołectwa Tarławki

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/50/03 z dnia 17 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Węgorzewo

 • Usunięto ze statutu gminy Węgorzewo w wykazie jednostek budżetowych: Gimnazjum im J. A. Helwinga oraz Zespół Szkół w Radziejach który przekształcił się w ośmioklasową Szkołę Podstawową w Radziejach.
 • Ponadto dodano nowe sołectwo Pniewo.

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2019-2025

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2019

 • Wprowadzenie nowego zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń budynku „A” szkoły przy ul. Bema na cele administracyjne” o wartości 25 000,00 zł
 • Zwiększenie wartości zadania „Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową – remont świetlicy wiejskiej we wsi Perły” o kwotę 10 000,00 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych.
 • Zmniejszenie wartości zadania „wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie” o kwotę 10 000,00 zł, do kwoty po przetargu.
 • Zmniejszenie wartości zadania „termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach” o kwotę 28 000,00 zł, do kwoty po przetargu.

Uchwała w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *