XIII Sesja Rady Miejskiej – uchwały

W celu szerszego zapoznania się z treścią uchwały zachęcam do kliknięcia w poniższe linki.

Uchwały powzięte na XIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 25.09.2019 roku.

Uchwała w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych

Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych działki nr ewid. 851/3, będącej częścią drogi gminnej nr 128537 N (ul. B. Chrobrego) i działki nr ewid. 1131/1, będącej częścią drogi gminnej nr 128534 N (ul. Wodociągowa) poprzez wyłączenie z użytkowania

Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Węgorzewo na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Węgorzewo

  • Już od 1 stycznia 2020 roku ruszy program Gminy Węgorzewo w którym mieszkańcy będą mogli się starać o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wysokość dotacji wynosi:

  • w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 50% kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
  • w przypadku budynku wielorodzinnego – 50% kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Kryterium uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest
spełnienie jednego z poniższych warunków:
1) brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym
planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków,
2) brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci
kanalizacji sanitarnej,
3) ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
4) zastąpienie istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, który jest w złym
stanie technicznym, na przydomową oczyszczalnię ścieków,
5) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarach o rozproszonej zabudowie.

Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/186/2008 z dnia 30.05.2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Węgorzewa uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2019-2025

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2019

Nowe zadania inwestycyjne wpisane do budżetu gminy na 2019 rok:

  • Przebudowy drogi gminnej w Trygorcie o wartości 1 000,00 zł
  • Przebudowa drogi gminnej w Sztynorcie o wartości 1 000,00 zł
  • Przebudowa ulicy Kościelnej w Radziejach o wartości 1 000,00 zł

1 000,00 zł wpisane jako wartość inwestycji jest to kwota „zaczepna” aby można było już wprowadzić te inwestycje do budżetu gminy Węgorzewo. W następnych miesiącach będziemy szukać pieniędzy na te inwestycje, które przypomnę będą współfinansowane w 70 % z Funduszu Dróg Samorządowych.