VIII i IX Sesja Rady Miejskiej – uchwały

W celu szerszego zapoznania się z treścią uchwały zachęcam do kliknięcia w poniższe linki.

Uchwały powzięte na VIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 15.05.2019 roku.

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Węgorzewo stawia na rodzinę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Osi Priorytetowej 11.00.00 Włączenie społeczne, Działania 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2019-2025.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2019.

Uchwały powzięte na IX Sesji Rady Miejskiej w dniu 29.05.2019 roku.

Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Węgorzewo w zakresie wspierania rozwoju sportu

Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała w sprawie przekazania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w Węgorzewie

Uchwała w sprawie podziału sołectwa Tarławki

Uchwała w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2019-2025

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2019

  • Nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja świetlicy w Gujach – II Etap” o wartości 200 000,00 zł.
  • Zwiększenie wartości zadania „Wymiana nawierzchni ul. Krzywej” o kwotę 200 000,00 zł. Wykonanie robót uzupełniających i dodatkowych.
  • Zwiększenie deficytu o kwotę 405 000,00 zł (pokrycie wolnymi środkami) do wysokości 10 414 355,15 zł.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/291/2009 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych w  Gminie Węgorzewo

  • Regulaminy wynagradzania nauczycieli nie były aktualizowane od 2009 roku. Ze względu na liczne zmiany w prawie oświatowym oraz reformę systemu oświaty wymagają one zmian, ponieważ w opinii nauczycieli zapisy nie są już adekwatne do rzeczywistości.

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgorzewo

Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Węgorzewo

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *