XIX Sesja Rady Miejskiej

24 lutego 2020 roku uczestniczyłem w Komisji Gospodarczej.

Komisja Gospodarcza zapoznała się z informacją o sytuacji ekonomicznej i finansowej spółki z.o.o Zakład Usług Komunalnych oraz z planami inwestycyjnymi spółki na 2020 rok.

Spółka w kwietniu 2019 roku w związku z m.in. wzrostem cen energii i kosztów pracowniczych, złożyła wniosek o zmianę taryfy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” jednakże do dnia dzisiejszego regulator nie podjął decyzji o zatwierdzeniu wniosku (każdy wzrost cen musi być wykonany za zgodą „Wód Polskich”) w związku z tym odział Wodociągów i Kanalizacji zamknął się wynikiem -426 597,90 zł za 2019 rok.


25 lutego 2020 roku uczestniczyłem w Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna w czasie posiedzenia przeprowadziła kontrolę ściągalności podatków na terenie Gminy Węgorzewo. Należności wymagalne Gminy Węgorzewo na koniec roku 2019 wynoszą 12 023 673,48 zł w porównaniu z rokiem 2018 jest to spadek o 1 337 231,85 zł. Zaległości z tytułu podatków opłat, najmów i dzierżaw wynoszą 3 988 747,47 zł zabezpieczone w hipotece 2 854 238,32 zł.  W 2019 roku umorzono zaległości w 7 przypadkach. Zaległy podatek rozłożono na raty w 5 przypadkach. Zaległości z funduszu alimentacyjnego wynoszą 7 760 938,38 zł. Opłata miejscowa wykonanie 126 %, 73 320,41 zł jednakże naszym zdaniem nadal nie jest to kwota odzwierciedlająca liczbę turystów w naszym mieście a zarazem wysokość wpływów które powinny trafiać na konto gminy. Podatek od środków transportu jest wykonywany w 71% (osoby prawne) 81% (osoby fizyczne). Wykonanie opłaty targowej wynosi 59%.

26 lutego 2020 roku odbyła się XIX Sesja Rady Miejskiej.

Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia:

 • Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli stanu mieszkań komunalnych i socjalnych na terenie Gminy Węgorzewo. (wideo)
 • Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. (wideo)
 • Ocena działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, plan działań na 2020 rok. (wideo)
 • Informacja na temat działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Węgorzewie. (wideo)
 • Rada Miejska podwyższyła kwotę ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym z kwoty 18 zł do 22 zł oraz szkoleniach z kwoty 9 zł do 11 zł. Kwota została zmieniona pierwszy raz od 2012 roku.
 • Rada Miejska powołała Radę Seniorów Gminy Węgorzewo jako organ doradczy Burmistrza Węgorzewa. Rada Seniorów będzie liczyć 15 osób. Bierne oraz czynne prawo wyborcze posiada każdy mieszkaniec Gminy Węgorzewo który w dniu wyborów ukończył 60 rok życia.

BUDŻET

Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

 • Projekt przebudowy ul. Jasnej (od skrzyżowania z ul. Zamkową do skrzyżowania z ul. Chrobrego) – 15 000,00 zł
 • Projekt przebudowy ul. Kraszewskiego (poprawa stanu bruku, budowa zatoki autobusowej przy SP2) – 15 000,00 zł
 • Projekt budowy ul. Łąkowej od obiektu mostowego do ul. Kraszewskiego – 10 000,00 zł

Zwiększenie środków na zadaniu:

 • Przebudowa drogi gminnej w Sztynorcie o kwotę 110 000,00 zł (dodatkowe pracę budowlane)

Uwolnienienie środków z następujących zadań:

 • Wymiana nawierzchni ul. Chrobrego (kwota po przetargu niższa niż zabezpieczona w budżecie) – 110 000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w Trygorcie (kwota po przetargu niższa niż zabezpieczona w budżecie) – 40 000,00 zł

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *